پادکست بیوگو راوی زندگی‌هایی است که روزی دور یا نزدیک ما جاری بودند. در هر اپیزود این پادکست، زندگی‌نامه شخصی را خواهید شنید که توسط گروه نویسندگان در سایه تولید یا بازنویسی شده است.
اولین اپیزود این پادکست در تاریخ 4مهر 1399 منتشر شد.
آخرین اپیزود بیوگو با عنوان «ماهیگیری مرا میکشد» در تاریخ 9فروردین 1401 منتشر شده است.